DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Auguszta, Gracián

Szociális tűzifa igényelhető

November 20-ig lehet beadni az igényeket

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (...) a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére
a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít, háztartásonként legfeljebb 5 m3
mennyiségben.
(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a dunaszentpáli állandó
lakóhellyel rendelkező személynek vagy családnak, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, időszakonkénti vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve,
ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350%-át 99.750Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartása esetében jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át 114.000Ft-ot nem haladja meg, továbbá lakása fával vagy részben fával fűthető és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

A RENDELET TELJES SZÖVEGE ÉS A SZUKSÉGES ADATLAP LETÖLTHETŐ INNEN, VAGY ÁTVEHETŐ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL.